آدرس

کرج، چهارراه مصباح، روبه روی بانک صادرات، نبش کوچه سرپاس، چاپ شبدا

تلفن

۰۹۱۲۲۸۸۵۲۵۴
۰۲۶۳۲۷۰۴۵۴۳

ساعت کار

۹:۰۰ صبح - ۷:۰۰ شب

با ما کار کنید

۹:۰۰ صبح - ۷:۰۰ شب

برای ما بنویسید

Shabdadigital@gmail.com

با ما تماس بگیرید ۹ صبح - ۸ شب

۰۹۱۲ ۲۸۸ ۵۲۵۴